I. Cách nhận biết mỹ phẩm trang điểm chất lượng/kém chất lượng:

1. Cách nhận biết phấn phủ chất lượng/kém chất lượng.

2. Cách nhận biết son chất lượng/kém chất lượng.